Regulamin

„Cotton&Co” lub „Usługodawca” – Cotton&Co Karolina Ballard, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 9 m 37 01-724, działająca pod marką Cotton&Co, pod adresem korespondencyjnym ul. Katowickiej 4 m 5 03-932 w Warszawie tel.: 506003901, e-mail info@cottonco.pl. Adres korespondencyjny jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

„Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.cottonco.pl

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji lub założyła zamówienie za pośrednictwem Serwisu

„Regulamin” – niniejszy regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1.Cotton&Co prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż zestawów tapicerowanych łóżek produkowanych na indywidualne zamównienie klienta składających się z podstawy, zagłówka, materaca oraz według wyboru klienta szuflad oraz kółek lub nóżek.

1.2 Cotton&Co prowadzi również sprzedaż innych towarów takich jak prześcieradła, ochraniacze na materace i inne.

1.3. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Użytkownik zawiera z Cotton&Co umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty.

1.3.Cotton&Co zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar, wolny od wad, w terminach podanych każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia..

1.4.Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

 

2. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Cotton&Co są następujące:

(a) połączenie z siecią Internet,

(b) przeglądarka internetowa

2.2.Cotton&Co zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 

3.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Cotton&Co umowę sprzedaży określonego towaru.

3.2.Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdz Zamówienie i Zapłać" Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca poprzez wysłanie przez Cotton&Co odpowiedniego potwierdzenia na podany e-mail Użytkownika.

 

4.CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

4.1.W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w Serwisie.

4.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe wraz z standardowymi kosztami przesyłki.

4.3. Standardowe koszty przesyłki są podane w zawartym zamówieniu. Ponad standardowe koszty są ustalene każdorazowo.

4.4.Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Serwisie. Cotton&Co nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Użytkowników. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach.

 

5.PŁATNOŚĆ

5.1.Cotton&Co oferuje swoim Użytkownikom następujące metody płatności: (1) za pomocą kart kredytowych oraz kart debetowych poprzez system PayPal, (2) za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal (3) lub przelewem na podany rachunek bankowy Cotton&Co.

5.2. W celu otrzymania faktury, prosimy każdorazowo po dokonaniu płatności, wysyłać na adres info@cottonco.pl, niezbędne dane do wystawienia faktury wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura VAT zostanie przesłana w formie załącznika w e-mailu.

 

6.DOSTAWA

6.1. Dostawy są realizowane tylko na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

6.2. Cotton&Co przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej.

6.3. W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Cotton&Co, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Użytkownika.

6.4. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Użytkownika, Cotton&Co dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przesyłki oraz przechowywania przez Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o dodatkowych kosztach.

6.5. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik. Informacje o kosztach dostawy standardowej dostępne są przy zamówieniu produktu. Transport

standardowy oferuje dostawę produktu pod wskazany adres, ale bez wynoszenia produktu z samochodu dostawczego. Za dodatkową opłatą ustalaną każdorazową z Użytkownikiem, istnieje możliwość zamówienia opcji transportu premium, polegającym na wniesieniu produktu do mieszkania.

 

6.6. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

6.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki lub produktu, Użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz niezwłocznym powiadomieniem Cotton&Co o tym fakcie pisząc na adres info@cottonco.pl.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru tylko w przypadku produktów które nie są wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy tych produktów bez podawania przyczyny.

7.2. Odstąpnie od umowy nie jest możliwe w przypadku zestawów łóżek, które są wykonywane na indywidualne zamównienie (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;

 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym;

 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;

 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;

 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;

 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;

 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

 

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

 

7.3 Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu dostępnym na http://ezakupy.uokik.gov.pl/ lub pisząc na adres info@cottonco.pl podając swoje dane, dane produktu (m.in numer zamówienia) oraz datę otrzymania produktu.

 

7.4. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.5. Cotton&Co, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni.

7.6. Cotton&Co nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Cotton&Co.

7.7. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Użytkownik odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.

 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Cotton&Co jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towarów, które istniały w chwili przejścia na Użytkownika niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

8.2. Użytkownik musi złożyć Usługodawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. W sytuacji wystąpienia wady Użytkownik może złożyć do Cotton&Co reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

§  wymiany towaru na nowy;

§  naprawy towaru;

§  obniżenia ceny;

§  odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

Wybór żądania zależy od Użytkownika. Jeżeli Usługodawca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

§  łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

§  charakter wady – istotna czy nieistotna;

§  to, czy towar był wcześniej reklamowany.


8.3. Użytkownik, który stwierdził wadę towaru powinien przesłać dokładną i szczegółową informację dotyczącą wady, w tym zdjęcia, na adres info@cottonco.pl wraz z informacją dotyczącą wybranego sposobu załatwienia reklamacji. Cotton&Co w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

8.4. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem(Klientem), a Usługodawcą (Sprzedawcą).

Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

 

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW

10.1. W Serwisie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.

10.2. Cotton&Co nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Składając zamówienie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) w bazie Cotton&Co oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawce, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

11.3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów.

11.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z zawartą z Użytkownikiem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

11.5. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

11.6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

11.7. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawce przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

12. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

12.1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

12.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

12.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Serwisu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników);

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

d) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

12.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

12.5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.

12.7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

12.8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwis. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

 

13. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

13.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Cotton&Co.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.

14.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 25 grudnia 2014 r.